Usluge i koristi za organizatore

Pozitivni efekti postojanja Road Running Serbia biće vidljivi za sve trkače koji nastupaju na trkama u Srbiji.  Road Running Serbiaj je servis za sve licencirane organizatore trka. Licencirani organizatori, čije se trke nalaze u Kalendaru trka ASS, imaće sledeće važne koristi i dostupne usluge.

Koristi za licencirane organizatore

Prisutnost u Kalnedaru trka ASS i potvrda termina – Svi licencirani organizatori šalju predlog svojih termina za narednu godinu, a Kancelarija koordinira usaglašavanje svih termina kako ne bi dolazilo do preplitanja. 

Podizanje kompetencija organizatora – Podizanje standarda organizatora trka kroz umrežavanje, edukaciju, licenciranje i kontrolu primene standarada Evropske atletike za trke kroz program “Trčanje za sve”, sa ciljem da se u Srbiji organizuju vrhunski, bezbedni, masovni, održivi trkački događaji.  

Umrežavanje i razmena znanja – Organizacija sastanaka i godišnjih konvencija, te umrežavanje organizatora kroz zatvorenu Fejsbuk grupu i motivisanje da dele svoje iskustva sa drugim organizatorima.

Stvaranje stalne mreže saradnje – Kroz stalnu mrežu komunikacijei  organizatori mogu pomoći  organizaciju drugog događaja kroz svoju volontersku pomoć. Ovim se ostvaraju međusobna saradnja, organizator koji organizuje događaj, dobija besplatnu pomoć i savete od kolega, a organizator-volonter može uvideti neke korisne inovacije za svoj događaj. Na ovaj način se jačaju kapaciteti svih organizatora.  

Kontakti sa međunardnim atletskim federacijama –Kancelarija kao kontakt tačka ka ABAF, EA i IAAF, otvara mogućnost za eventualne predloge i komunikaciju sa najvišim atletskim telima, ali je još važnije i posrednik da infomacija o trčanju iz ovih institucija budu dostavljene ka svim licenciranim organizatorima.

Povećanje prihoda kroz veći broj trkača na trkama –K ancelerija promoviše Kalendar, čime se vrši promocija svih licenciranih trka. Zvanični Kalendar biće deo sajtova ASS, kao i svih javnih glasila iz sveta trčanja. Kalendar je inicijativa ASS u promociji kulture aktivnog učestvovanja na trkama, a ne samo džogiranja van sistema. Kancelarija nije u obavezi, ali ima u planu, štampanje Kalendara u svom atletskom glasniku na kraju godine ili samostalno.

Potvrda kvaliteta, izgradnja kredibiliteta i prava korišćenja žiga  – Licenciranjem organizatora i poziociniranjem u Kalendaru  je svojevrsna potvrda kvalieta. Potvrda kvaliteta gradi krediblitet za događaj. Licenca omogućuje organizatoru da istakne logo-žig Kancelarije, te taj znak potvrde kvaliteta, može koristiti kod pregovara sa lokalnom samoupravom i sponzorima.

Dozvole za zatvaranje ulica –Samo trke koje budu deo Kalendara dobiće zvaničnu preporuku i odobrenje od Kancelarije da mogu pristupiti procesu zatvaranja ulica sa lokalnom samoupravom.  

Podizanje standarde u radu sa sponzorima –Podizanje kompetencija organizatora za građenje partnerstva i sponzorstva kroz trening i primere dobre prakse. 

Smanjenje troškova produkcije događaja  –Razmena informacija, popis i indeksiranje dobavljača za nabavku startnog paketa (majice, medalje…) i krupnog inventara (bina, audio-vizualna oprema..). Mogućnost da se organizatori udruže i naruče veću količinu po povoljnijoj ceni.

Korišćenje resursa ASS – Licencirani organizatori mogu očekivati svu podršku ASS u realizaciji svoje misije. Pomoć uključuje savetodavnu podršku, pravnu pomoć, pomoć prilikom konkuirsanja za sredstava donatora i drugo. 


Usluge za organizatore

Licenciranjem svoje trke, organizatoru ima mogućnost da koristi sledeće usluge: 

Unos trke u Kalendar (i koordinisanje u rešavanju određivanja termina trke ukoliko dođe do preplitanja sa drugom trkom)

Redovno informisanje (putem stručnog sajta roadrunningserbia.com, zatvorene Fejsbuk grupe) na teme od interesa za organizatore trka 

Savetodavna i pravna pomoć (ukoliko imate nedoumice za bilo koje pitanje, naš tim će pronaći odgovor za vas) 

Komunikacija sa Evropskom atletikom, IAAF, ABAF (za sve organizatore koji žele da se obrate nekoj od instuticija Kancelarija će biti predstavnik i kontakt tačka) 

Pomoć u setifikaciji staza (izlazak na teren, koordinisanje sa oficijalnim meračem i drugo) 

Konsultacije pri pristupanju u program “Trčanja za sve” (ukoliko vam je potrebna bilo kakva pomoć tokom pristupa sajtu Running For All i ispunjavanju Kriterijuma, Kancelarija nudi svoju pomoć) 

Održavanje društvenih mreža i promocija Kancelarije, pa samim tim i promocija vidljivosti licenciranih trka 

Prikazivanje organizatora u godišnje izveštaje Atletskog saveza Srbije koji se izrađuje na kraju godine (Godišnjak sa rezultatima, Stanje trka i maratona u Republici Srbiji i drugim online i štampanim dokumentima ASS)